Esylux EP10451706 | PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE KNX, Decken-Präsenzmelder PD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE KNX | REXEL Germany