Hager BRA651707B9016 | BRA651707B9016, Schnittkasch Stahl BRA 70x170 OT 120 vw | REXEL Germany