RZB 09-6555.040 | 09-6555.040, Notlichtbaustein L 210 B 32 H 22, für Autotest<br> 4.8 V / 4.5 Ah 220 - 240 V / 12-50 V | REXEL Germany
<