Siedle 200000187-00 | TM/IM 511-0, TM/IM 511-0 Soffittenlampe 18 V/3 W | REXEL Germany