Wieland 56.535.9255.0 | WKI 35 SL / 35/V0, Schutzleiterklemme-WKI 35 SL / 35/V0 | REXEL Germany