Gossen M496G | Nahlinse 1, Nahlinse 1 | REXEL Germany